Vitajte na stránke Komunistickej Internacionály Boľševikov

Slovenčina

Naše ciele: odkrytie škodlivej politiky centrizmu medzi boľševizmom a menševizmom, vyhradenie sa voči protikominternovskej politike Trockého, vyzdvihnutie odkazu Stalina, objektívne skúmanie odkazov Marxa a Lenina, analýza rozpadu ZSSR, hľadanie príčin krízy a neporiadku v súčašnom komunistickom hnutí, navrhnutie objektívnych i subjektívnych plánov na oživenie komunistického hnutia, agitácia za Kominternu boľševikov, šírenie informácií o prebiehajúcich činnostiach Kominterny, delenie sa o skúsenosti delenia práce v komunistickom hnutí.

Prvého mája

Slovenčina

Prichádza deň Prvého mája, deň, keď pracovníci všetkých krajín oslavujú svoje prebudenie do vedomého života, oslavujú svoje zjednotenie v boji proti všetkým násilnostiam a všetkým formám útlaku človeka človekom, v boji za oslobodenie miliónov pracujúcich ľudí od hladu, chudoby a poníženia. Dva svety stoja proti sebe v tejto veľkej bitke – svet kapitálu a svet práce, svet vykorisťovania a otroctva, svet bratstva a slobody.

VÝZVY KOMUNISTICKEJ INTERNACIONÁLY BOĽŠEVIKOV KU DŇU SOLIDÁRNOSTI PRACUJÚCICH

Slovenčina

Nech žije 1. máj – deň medzinárodnej solidárnosti pracujúcich!

Nech žije vlasť Sovietov – robotníkov a roľníkov – vlasť robotníckeho národa!

Klement Gottwald:<<Za socialistické Československo!>>

Slovenčina

Táto prvá séria symbolických činov novej vlády je živým komentárom vládneho prehlásenia, je tónom ktorý určuje muziku novej vlády. Týmito činmi sa nová vláda, nový parlament predstavili, týmito činmi nová vláda preukázala, že bude vládou hladu, fašistickej diktatúry a vládou prípravy imperialistickej vojny proti Sovietom.

Záhada Katynského masakra

Slovenčina

Americký historik Grover Furr nedávno vydal (v SŠA) novú knihu o Katynskom masakri ... Záhada vyriešená?
„Oficiálna“ verzia, ktorá obviňuje sovietsku stranu z zabíjania poľských dôstojníkov, dominuje medzi odborníkmi a vo verejnej mienke. Iné názory nie sú dovolené, ich autori sú z ostrakritizovaní, zosmiešňovaní a ignorovaní, nie sú citovaní, neni na nich odkazované. Všeobecný konsenzus ale neposkytuje odpoveď na hlavnú otázku. Čo sa naozaj stalo? “- Grover Furr, 2018

Stalin a otázka <<trhového socializmu>> v Sovietskom Zväze po druhej svetovej vojne

Slovenčina

Čo bolo obsahom ekonomických diskusií?

Odoberať Front page feed