Vitajte na stránke Komunistickej Internacionály Boľševikov

Naše ciele: odkrytie škodlivej politiky centrizmu medzi boľševizmom a menševizmom, vyhradenie sa voči protikominternovskej politike Trockého, vyzdvihnutie odkazu Stalina, objektívne skúmanie odkazov Marxa a Lenina, analýza rozpadu ZSSR, hľadanie príčin krízy a neporiadku v súčašnom komunistickom hnutí, navrhnutie objektívnych i subjektívnych plánov na oživenie komunistického hnutia, agitácia za Kominternu boľševikov, šírenie informácií o prebiehajúcich činnostiach Kominterny, delenie sa o skúsenosti delenia práce v komunistickom hnutí.

Slovenčina